January 2018 - Sabra Seekers

Sabra Seekers

“Write what you know. That should leave you with a lot of free time.”

Hot

Post Top Ad

Tuesday, January 2, 2018

ලිනක්ස් වල CMD එකේ දාන්න පුලුවන් වැඩ

January 02, 2018 1
ලිනක්ස් කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න අමාරු  OS එකක් උනාට .ඉගෙන ගත්තට පස්සෙ පට්ට ලෙසියෙන් වැඩ කරන්න පුලුවන්  OS එකක් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ විදිහට ලිනක්ස් වල දාන්න පුලුවන් වැඩ ටිකක් ගැන .

 ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නවනේ වින්ඩොස් වල තියෙන COMMAND PROMPT(CMD) එක . එක තමයි වින්ඩොස් වල තියෙන COMMAND LINE INTERFACE  එක එ වගෙම ලිනක්ස් වලත් තියෙනවා  COMMAND LINE INTERFACE එකක්

ඉතින් මේ  COMMAND LINE INTERFACE එකේ ගහන්න පුලුවන් කොඩ් ඔක්කොම තමයි මේ .

ඔයාලත් TRY කරලා බලන්න ...........


alias Create an alias •
apropos Search Help manual pages (man -k)
apt-get Search for and install software packages (Debian/Ubuntu)
aptitude Search for and install software packages (Debian/Ubuntu)
aspell Spell Checker
awk Find and Replace text, database sort/validate/index


basename Strip directory and suffix from filenames
bash GNU Bourne-Again SHell
bc Arbitrary precision calculator language
bg Send to background
bind Set or display readline key and function bindings •
break Exit from a loop •
builtin Run a shell builtin
bzip2 Compress or decompress named file(s)


cal Display a calendar
case Conditionally perform a command
cat Concatenate and print (display) the content of files
cd Change Directory
cfdisk Partition table manipulator for Linux
chgrp Change group ownership
chmod Change access permissions
chown Change file owner and group
chroot Run a command with a different root directory
chkconfig System services (runlevel)
cksum Print CRC checksum and byte counts
clear Clear terminal screen
cmp Compare two files
comm Compare two sorted files line by line
command Run a command - ignoring shell functions •
continue Resume the next iteration of a loop •
cp Copy one or more files to another location
cron Daemon to execute scheduled commands
crontab Schedule a command to run at a later time
csplit Split a file into context-determined pieces
curl Transfer data from or to a server
cut Divide a file into several parts


date Display or change the date & time
dc Desk Calculator
dd Convert and copy a file, write disk headers, boot records
ddrescue Data recovery tool
declare Declare variables and give them attributes •
df Display free disk space
diff Display the differences between two files
diff3 Show differences among three files
dig DNS lookup
dir Briefly list directory contents
dircolors Colour setup for `ls'
dirname Convert a full pathname to just a path
dirs Display list of remembered directories
dmesg Print kernel & driver messages
du Estimate file space usage


echo Display message on screen •
egrep Search file(s) for lines that match an extended expression
eject Eject removable media
enable Enable and disable builtin shell commands •
env Environment variables
ethtool Ethernet card settings
eval Evaluate several commands/arguments
exec Execute a command
exit Exit the shell
expect Automate arbitrary applications accessed over a terminal
expand Convert tabs to spaces
export Set an environment variable
expr Evaluate expressions


false Do nothing, unsuccessfully
fdformat Low-level format a floppy disk
fdisk Partition table manipulator for Linux
fg Send job to foreground
fgrep Search file(s) for lines that match a fixed string
file Determine file type
find Search for files that meet a desired criteria
fmt Reformat paragraph text
fold Wrap text to fit a specified width.
for Expand words, and execute commands
format Format disks or tapes
free Display memory usage
fsck File system consistency check and repair
ftp File Transfer Protocol
function Define Function Macros
fuser Identify/kill the process that is accessing a file


gawk Find and Replace text within file(s)
getopts Parse positional parameters
grep Search file(s) for lines that match a given pattern
groupadd Add a user security group
groupdel Delete a group
groupmod Modify a group
groups Print group names a user is in
gzip Compress or decompress named file(s)


hash Remember the full pathname of a name argument
head Output the first part of file(s)
help Display help for a built-in command •
history Command History
hostname Print or set system name
htop Interactive process viewer


iconv Convert the character set of a file
id Print user and group id's
if Conditionally perform a command
ifconfig Configure a network interface
ifdown Stop a network interface
ifup Start a network interface up
import Capture an X server screen and save the image to file
install Copy files and set attributes
ip Routing, devices and tunnels


jobs List active jobs •
join Join lines on a common field


kill Kill a process by specifying its PID
killall Kill processes by name


less Display output one screen at a time
let Perform arithmetic on shell variables •
link Create a link to a file
ln Create a symbolic link to a file
local Create variables •
locate Find files
logname Print current login name
logout Exit a login shell •
look Display lines beginning with a given string
lpc Line printer control program
lpr Off line print
lprint Print a file
lprintd Abort a print job
lprintq List the print queue
lprm Remove jobs from the print queue
ls List information about file(s)
lsof List open files


make Recompile a group of programs
man Help manual
mkdir Create new folder(s)
mkfifo Make FIFOs (named pipes)
mkisofs Create an hybrid ISO9660/JOLIET/HFS filesystem
mknod Make block or character special files
more Display output one screen at a time
most Browse or page through a text file
mount Mount a file system
mtools Manipulate MS-DOS files
mtr Network diagnostics (traceroute/ping)
mv Move or rename files or directories
mmv Mass Move and rename (files)


nc Netcat, read and write data across networks
netstat Networking information
nice Set the priority of a command or job
nl Number lines and write files
nohup Run a command immune to hangups
notify-send Send desktop notifications
nslookup Query Internet name servers interactively


open Open a file in its default application
op Operator access 


passwd Modify a user password
paste Merge lines of files
pathchk Check file name portability
ping Test a network connection
pgrep List processes by name
pkill Kill processes by name
popd Restore the previous value of the current directory
pr Prepare files for printing
printcap Printer capability database
printenv Print environment variables
printf Format and print data •
ps Process status
pushd Save and then change the current directory
pv Monitor the progress of data through a pipe
pwd Print Working Directory


quota Display disk usage and limits
quotacheck Scan a file system for disk usage


ram ram disk device
rar Archive files with compression
rcp Copy files between two machines
read Read a line from standard input •
readarray Read from stdin into an array variable •
readonly Mark variables/functions as readonly
reboot Reboot the system
rename Rename files
renice Alter priority of running processes
remsync Synchronize remote files via email
return Exit a shell function
rev Reverse lines of a file
rm Remove files
rmdir Remove folder(s)
rsync Remote file copy (Synchronize file trees)


screen Multiplex terminal, run remote shells via ssh
scp Secure copy (remote file copy)
sdiff Merge two files interactively
sed Stream Editor
select Accept keyboard input
seq Print numeric sequences
set Manipulate shell variables and functions
sftp Secure File Transfer Program
shift Shift positional parameters
shopt Shell Options
shutdown Shutdown or restart linux
sleep Delay for a specified time
slocate Find files
sort Sort text files
source Run commands from a file '.'
split Split a file into fixed-size pieces
ss Socket Statistics
ssh Secure Shell client (remote login program)
stat Display file or file system status
strace Trace system calls and signals
su Substitute user identity
sudo Execute a command as another user
sum Print a checksum for a file
suspend Suspend execution of this shell •
sync Synchronize data on disk with memory


tail Output the last part of file
tar Store, list or extract files in an archive
tee Redirect output to multiple files
test Evaluate a conditional expression
time Measure Program running time
timeout Run a command with a time limit
times User and system times
touch Change file timestamps
top List processes running on the system
tput Set terminal-dependent capabilities, color, position
traceroute Trace Route to Host
trap Run a command when a signal is set(bourne)
tr Translate, squeeze, and/or delete characters
true Do nothing, successfully
tsort Topological sort
tty Print filename of terminal on stdin
type Describe a command •


ulimit Limit user resources •
umask Users file creation mask
umount Unmount a device
unalias Remove an alias •
uname Print system information
unexpand Convert spaces to tabs
uniq Uniquify files
units Convert units from one scale to another
unrar Extract files from a rar archive
unset Remove variable or function names
unshar Unpack shell archive scripts
until Execute commands (until error)
uptime Show uptime
useradd Create new user account
userdel Delete a user account
usermod Modify user account
users List users currently logged in
uuencode Encode a binary file
uudecode Decode a file created by uuencode


v Verbosely list directory contents (`ls -l -b')
vdir Verbosely list directory contents (`ls -l -b')
vi Text Editor
vmstat Report virtual memory statistics


wait Wait for a process to complete •
watch Execute/display a program periodically
wc Print byte, word, and line counts
whereis Search the user's $path, man pages and source files for a program
which Search the user's $path for a program file
while Execute commands
who Print all usernames currently logged in
whoami Print the current user id and name (`id -un')
wget Retrieve web pages or files via HTTP, HTTPS or FTP
write Send a message to another user 


xargs Execute utility, passing constructed argument list(s)
xdg-open Open a file or URL in the user's preferred application.
xz Compress or decompress .xz and .lzma files

yes Print a string until interrupted

zip Package and compress (archive) files
Read More

IT වල වැඩ්ඩෙක් වෙන්නෙ කොහොමද

January 02, 2018 0
IT වලට අලුතින් ආපු ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ දැනුම ලබා ගන්නේ කියන එක . ඉතින් මෙකට  ගොඩක් ක්‍රම තියෙන්වා . හැමොම කරන එක Google . එත්  අද කාලේ  ගොඩක් දෙවල් ඉගෙන ගන්න Google හොදයි   තමයි . එත් මේ Google වල Code කරන එක ඇතුලුව අනිත් ගොඩක් වැඩ කරන හැටි ඉගෙන ගන්න ටිකක් අමරුයිමෙකට මම දකින විසදුම තමයි Youtube . Youtube වලින් අපිට පුලුවන් මෙ Code කරන ආකාරය වගෙම අලුත් දෙවල් හදන ආකාරය ගැන ඉගෙන ගන්නත් පුලුවන් . හැබැයි අපෙ ගොඩක් මල්ලිලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි  කඩ්ඩ . මොකද කිව්වොත් ලන්කවේ ගොඩක් අයට කඩ්ඩ බැ . (මාත් ඇතුලුව ) ඉතින් මෙකට අද වෙන කොට හොද විසදුමක් තියෙනවා . ඒ තමයි  සිංහල යු ටියුබ් චැනල් . අද වෙන කොට මේ චැනල් ගොඩක් තියෙනවා . මේ චැනල්  වල විවිධාකාර මාතෘකා ඔස්සේ video upload කරලා තියෙනවා .ඉතින් ඔයාලා IT වලට අලුත් නම් ඔයාලට ගන්න ඔනි   මුලික දැනුම මේ පහල තියෙන චැනල් වලින් ලබා ගන්න පුලුවන් . මේ හැම චැනල් එකකටම යන්න පුලුවන් වෙන්න Link කරලා තියෙන්නෙ .
Read More

ජාවා interface ලස්සනට හදමු

January 02, 2018 0
ජාවා කියන්නේ මේ වෙනකොට ගොඩක් software developers ලා පාවිච්චි කරන programming language එකක් . අද වෙනකොට  it industry ජාවා කියන programming language එක දන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ . ඉතින් මේ ජාවා වල   interface හදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට netbeans වගේ ide  එකක් පවිච්චි කරලා

හැබෙයි , එකෙන් හම්බ වෙන  interface එච්චර ලස්සන නැ . ලස්සන කරගන්න නම් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඔනි .

ඉතින් දැන්  අලුතින්  තියෙනවා java fx scene builder කියලා  සොෆ්ට්වෙයා එකක් . මේ සොෆ්ට්වෙයා එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුලුවන් විනඩි 5 න් විතර හොද  interface එකක් හදා ගන්න . මෙකෙ තියෙන්නෙ drag and drop තමයි එ වගෙම  interface එකෙ කරන්න පුලුවන් වෙනස්කම් ගොඩක් මේ සොෆ්ට්වෙයා එකෙ තියෙනවා .

මෙකේ එවාට අමතරව mouse එකෙන් කරන දෙවල් වලට (left click,right click, drag), keyboard එකෙ දෙන command වලට වෙන්න ඔනි මොකක්ද කියලත් දෙන්න පුලුවන් ඔයලට  මෙකෙ වැඩ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න පුලුවන් tutorial  සෙට් එකක් තියෙනවා . මේ විඩියො ටික මෙතනින් ගිහින් බලන්න .


 java fx scene builder  මෙතනින් ගිහින් බා ගන්න
Read More

Share on Google+

Post Top Ad